خانواده موّفق


واحد روانشناسی و مشاوره برگزار می‌کند: جلسه ویژه برای والدین دبستان دو و متوسطه با سخنرانی دکتر شاهین فرهنگ (دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه هاروارد آمریکا)، با توجه به اهمیت موضوع جلسه انتظار می‌رود که همه‌ی مادران و پدران برنامه‌های خود را جهت حضور به موقع و فعال در این جلسه تنظیم نمایند.

زمان: روز دوشنبه 11  اردیبهشت ماه  1402  ساعت 18الی  20  

مکان: حیاط دبستان

 ارتباط مؤثر والدین و اثراتش در تربیت فرزندان

این جلسه دانش افزایی برای والدین محترم سوم دبستان در روز 21 دی‌ماه   

توسّط جناب آقای دکتر مهدی دوایی برگزار شد. در طی این یک جلسه تعدادی از

سرفصل های مهم ارتباطی و تعاملیِ پدر و مادر در زندگی به بحث و چالش کشیده

شد و این جلسه با شناخت بهتری از پیش، برای مهمانان جلسه از وظایفی که باید در

زندگی با توجه به جریان فعال تربیت فرزندان داشته باشند؛ جلسه به اتمام رسید. این

جلسه نیز با استقبال زیاد والدین محترم روبرو گردید.


برای مشاهده عکس‌ها کلیک فرمایید.