تحول در یادگیری

آزمایشگاه علوم

.

آزمایشگاه علوم


آزمایشگاه علوم پارسا از سالیان گذشته با هدف کسب تجربه های دستِ اول و خاص و تلفیق آموزش و سرگرمی ایجاد گردید. این فضا مجهّز 

به انواع وسایل آزمایشگاهی و بسته‌های علمی و کلکسیون  انواع سنگ‌ها، ماکت‌های آناتومی بدن انسان و انواع جانداران، میکروسکوپ های

نوری، انواع عدسی و نورآزماها، ابزارهای فیزیک، مواد شیمیایی و تمام آنچه که برای آموزش دروس علوم و زیست‌شناسی لازم است، در

آزمایشگاه پارسا وجود دارد.

هدف اصلی آزمایشگاه علوم، ایجاد انگیزه در یادگیری و درک بهتر از مباحث علمی است که این امر از طریق مشارکت و فعّالیّت های عملی

دانش آموزان حاصل می‌گردد.