دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
 
  

ورود به صندوق پست الکترونیکی پارسا
 
چگونه گیاهان غذای خودرابه دست می آورند؟

چگونه گیاهان غذای خودرابه دست می آورند؟ 


دبیر راهنما : جناب آقای تهرانی
گردآورنده : آقای محمدرضا منتظرین 

گیاهان موجودات زنده هستند.آن ها می خورند،می آشامند،تنّفس می کنندوبدون  غذای کافی می میرند.گیاه برای غذاسازی به سبزینه یاکلروفیل،کربن دی  اکسید،نور،آب وخاک نیاز دارد. حال می بینیم مراحل غذاسازی در گیاهان چگونه است:ماده ی بسیار جالب وحیرت انگیزی که کلروفیل نامیده شده است ودر سلول های برگ وگل ها وجود دارد.سبزی رنگ برگ به سبب وجود کلروفیل یاسبزینه است.گیاهان غذارا دربرگ های خود که سبزینه درآن وجود دارد می سازند.کلروفیل به بافت زنده گیاه کمک می کندتا بتواند از نور خورشید،انرژی جذب کند.این انرژی از حالت مرده وغیرفعّال به حالت شیمیایی وفعال تبدیل میشود.اینفرآیند((فتوسنتز))نامیده می شود. گیاهان برای غذا سازی به کربن دی اکسید نیاز دارند،که از طریق سوراخ های کوچکی که درزیر برگ وجود داردوارد آن می شود.گیاه این کربن دی اکسید رااز هوابه دست می آورد.کربن در هوا به صورت ترکیب با اکسیژن وجود داردکه کربن دی اکسیدنامیده می شود.هنگامی که گیاه کربن هوا را گرفت باید آن را با مواد دیگرترکیب کرده.مهم ترین این مواد آب است که  هیدروژن آن توسط گیاه جذب می شود.درآب موادمعدنی مهمی وجود داردکه مورد نیازگیاه می باشند. این موادشامل ترکیبات :           

نیتروژن،سولفور،فسفر،پتاسیم،کلسیم،منیزیوم ،سدیم و آهن است.گیاه موادمعدنی وآب را از طریق ریشه ها دست می آورند.آب لوله کشی برایمناسب تر است زیرادر آن موادمعدنی حل شده است.مواد لازم برای گیاه درآب حل شده وازطریق خاک به برگ ها می رسد.خاکی که گیاه در آن کاشته می شود باید نمناک باشد.خاک پر از مواد مفید برای گیاه است.برگ ها وگیاهان وموجودات کوچک مرده در داخل خاک می پوسند و موادغذایی مناسب برای گیاه می شوند.نورهم برای رشد کافی و غذا سازی گیاه لازم است البته زیر نور لامپ هم غذا سازی صورت می گیرد.در ساقه و برگ لوله های بسیار باریکی وجود دارد که آب ازراه آن ها از ریشه به برگ می رسد.به این لوله ها آوند می گویند.بعضی از آوند ها غذایی را که دربرگساخته شده است به داخل میوه و ریشه انتقال می دهندمواد اضافه از طریق برگ ها دفن می شوند.اگر میزان دفن آب از طریق برگ،سریع تراز جذب آب توسط ریشه باشد.گیاه پژمرده خواهد شد.


چرا گیاهان نشاسته می سازند ؟

گیاهان آبی را که از خاک جذب کرده اند با کربن دی اکسید هوا ترکیب کرده و قند  می سازند.سپس این قند را به نشاسته تبدیل می کنند.گیاهان نشاسته رابه شکل دانه های کوچک در ساقه،ریشه،برگ،میوه و دانه ذخیره می کنند.سیب زمینی،برنج،ذرت و گندم حاوی نشاسته می باشند.دلیل این که گیاهان نشاسته تولید می کنندتامین غذا برای رشد جوانه های تازه می باشدتا بتوانند مواد غذایی خود را تولید کنند.راه به دست آوردن نشاسته         از گیاه،خرد کردن قسمت هایی از آن است که درآن جاها نشاسته ذخیره شده.آنرا باآب شسته و می گذارند تا در خمره بزرگی ته نشین شود،سپس آب با فشار از نشاسته مرطوب خارج شده و خشک می گردد و سپسآن راآسیاب کرده و به صورتی که اغلب ارائه می شود،در می آورند.نشاسته مصارف دیگری نیز دارند،ازآندر تهیّه ی فرآورده های مختلف نظیر چسب،تولید پارچه و به عنوان ماده ی اولیّه ی بسیاری از لوازم آرایشی به  کار می رود.

 منبع:دایرة المعارف به من بگو چرا و چگونه؟
کدامیک از موضوعات زیر را برای آموزش مهارت عمومی رایانه کاربردی تر می دانید؟© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به موسسه فرهنگی پارسا تعلق دارد.